PRZEMYSŁ

Województwo częstochowskie jest ważnym gospodar­czo regionem Polski, w którym przemysł odgrywa ro­lę decydującą. Ponad trzy czwarte mieszkańców re­gionu utrzymuje się ze źródeł poza rolniczych. Woje­wództwo dostarcza obecnie blisko 2 proc. krajowej produkcji przemysłowej.

W poziomie gospodarowania obszaru tego regionu wy­stępują jednak duże różnice. Wynikają one zarówno z przeszłości, warunków naturalnych, jak również z silnie aktywizującej roli, wybudowanej w 1848 r. linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej, wzdłuż któ­rej skupiały się głównie ośrodki przemysłowe.

Te czynniki również zadecydowały, że na obsza­rach wchodzących dziś w skład województwa często­chowskiego rozwijały się przede wszystkim takie ga­łęzie, jak hutnictwo żelaza, przemysł metalowy, włó­kienniczy, materiałów budowlanych, chemiczny i spo­żywczy. W dalszym ciągu, rozwijane są te właśnie dziedziny produkcji, jednakże w tempie o wiele wyż­szym niż kiedykolwiek dotychczas.

Podstawową gałęzią przemysłu w województwie częstochowskim jest przemysł metalurgiczny repre­zentowany przez trzecią pod względem wielkości w kraju Hutę im. B. Bieruta w Częstochowie oraz za­kłady przetwórcze i odlewnicze. Największy w woje­wództwie zakład — Huta im. „Bieruta”, jest także naj­większym w kraju dostawcą blach, z których powsta­ją kadłuby oceanicznych kolosów.

Poważną rolę w gospodarce województwa, a w nie­których dziedzinach również w skali kraju, odgrywa przemysł elektromaszynowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.