WIECZORY WAWELSKIE

Na Wawe­lu organizowane są różne imprezy arty­styczne. Do najpiękniejszych z nich nale­żą słynne w całym kraju Wieczory Wa­welskie. Organizatorami Wieczorów są: Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Krakowska Filharmonia i Polskie Wy­dawnictwo Muzyczne. Raz w miesiącu w renesansowej Sali Senatorskiej lub w klasycystycznej sali kolumnowej zwanej Merliniego, odbywają się koncerty połą­czone z żywym słowem. Występują tu najlepsi muzycy, mówią najznakomitsi uczeni, pisarze, aktorzy. Zbierają się me­lomani, by posłuchać dobrej muzyki i pięknego słowa. Także na arkadowym dziedzińcu wawelskim odbywają się kon­certy — muzyka i poezja znajdują cie­kawe tło w gotyckich murach i renesan­sowych arkadach.

WIELICZKA

Jest to samodzielne mia­steczko, ale wszystko zapowiada, że wkrótce będzie ono dzielnicą Krakowa, gdyż w tym kierunku następuje rozbudowa naszego miasta. Wieliczka jest star­sza od państwa polskiego. Zawsze była tu sól i od niepamiętnych czasów ją wy­dobywano. Stare kopalnie soli można dziś zwiedzać, gdyż jest tam urządzone Muzeum Żup Wielickich. Jest to praw­dziwa atrakcja na skalę światową (patrz: muzea). Wieliczka uzyskała prawa miej­skie przed 1290 r. i zawsze była ważnym ośrodkiem ze względu na dochody z żup solnych. Poza kopalniami soli rozwinął się tu także drobny przemysł (wytwórnie wyrobów elektrotechnicznych, wyrobów plastikowych, stolarnie, itp.). Z dawnych zabytków zachowały się drewniany ko­ściół z końca XVI w., barokowy kościół i klasztor Reformatów z XVII w. oraz klasycystyczny kościół św. Klemensa z początku XIX w.

WIERZYNEK MIKOŁAJ 

Kupiec i ban­kier, generalny zarządca dworu królew­skiego, rajca krakowski. W r. 1364 wydał wystawną ucztę dla monarchów — gości Kazimierza Wielkiego. Według legendy obdarzył swych królewskich gości złotą zastawą stołową, na której ucztowali. Je­go nazwiskiem nazwana została restaura­cja w Rynku Głównym 15—16, założona w r. 1945 i uważana powszechnie za naj­lepszą w Polsce. Znajduje się ona w pięknych, połączo­nych ze sobą kamieniczkach, odnowionych w latach 1970—79.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.