MUZEA

Kraków posiada prawie 30 muzeów. Pierwszą wśród nich pozycję zajmuje Muzeum Narodowe — najstarsze tej rangi muzeum w Polsce. Powstało ono w październiku 1879 r. i jego pierw­szym eksponatem był obraz „Pochodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego — dar malarza. Dziś Muzeum Narodowe w Kra­kowie jest, obok warszawskiego, naj­większe i najzasobniejsze w Polsce. W jego zbiorach znajdują się dzieła tej mia­ry jak np. „Dama z gronostajem” Leo­narda da Vinci czy „Krajobraz z miło­siernym Samarytaninem” Rembrandta, znakomite dzieła malarstwa polskiego od czasów najdawniejszych do sztuki współ­czesnej. Bardzo godne uwagi są także Muzeum Historyczne m. Krakowa ze swymi kilkoma oddziałami, unikatowe na skalę europejską Muzeum Aptekarstwa i Farmacji, najoryginalniejsze Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, no i oczywi­ście klejnot prawdziwy wśród polskich muzeów — Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, (patrz: Wawel). W trakcie od­nowy znajduje się piękna zabytkowa ka­mieniczka przy ul. Kanoniczej nr 9, w której powstanie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego.

MUZEUM NARODOWE

Myśl o zało­żeniu tej placówki powstała w połowie XIX w. Już też wtedy Towarzystwo Przy­jaciół Sztuk Pięknych, istniejące od r. 1854, zakupywało różne obrazy dla przy­szłego muzeum. Gdy w r. 1879 Henryk Siemiradzki ofiarował swój obraz „Po­chodnie Nerona” dla muzeum — Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu do życia Muzeum Narodowego. Ulokowane na I piętrze Sukiennic szybko powięk­szało swe zbiory przez zakupy i daro­wizny. Po czterech pierwszych latach istnienia Muzeum liczyło już 10 364 eks­ponaty oraz liczne depozyty. Rosła też liczba zwiedzających; pod koniec XIX w. rocznie przewijało się przez Muzeum 20 tys. osób (Kraków miał wówczas 80 tys. mieszkańców). W latach 1901— 1939 Muzeum doszło do 300 tys. pozycji w zbiorach. W r. 1904 Muzeum objęło także dom Jana Matejki z jego zbiorami. Otrzymało także od miasta Barbakan, Wieżę Mariacką i Wieżę Ratuszową a od rodziny Szołayskich 2-piętrową kamie­nicę przy pl. Szczepańskim. Mimo to za­częło się robić ciasno, postanowiono więc wystawić nowy budynek. W r. 1934 roz­poczęto ze składek społeczeństwa budo­wę nowego gmachu przy al. 3 Maja. Wojna przerwała budowę, a okupanci hitlerowscy zrabowali część zbiorów — meble, dywany, rzeźby, zegary, większą część kolekcji malarstwa obcego, około 1000 drzeworytów japońskich, ok. 100 obrazów malarzy polskich itp.. Niektóre z tych dzieł wróciły po wojnie do Kra­kowa. Zaraz po wyzwoleniu przystąpiono do restauracji i rozbudowy Muzeum.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.