ELEKTRONIKA

To poważna gałąź go­spodarki narodowej, mająca znaczne oparcie w krakowskim przemyśle. W na­szym mieście znajduje się kilka dużych fabryk związanych z elektroniką. Oto najważniejsze z nich: Krakowska Fabry­ka Aparatów Pomiarowych MERA-KFAP, Krakowskie Zakłady Elektro­niczne UNITRA-TELPOD, Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych — Polon, Krakowskie Zakłady Teleelektronicane Telkom-Telos, Kolejowe Zakłady Zabez­pieczenia Ruchu i Łączności. Tu m. in. produkuje się potencjometry, rezystory, aparaturę kontrolno-pomiarową, części do komputerów, telewizorów, radiood­biorników i in. W Krakowie znajduje się także poważny Ośrodek Badawczo-Roz­wojowy tego przemysłu, w którym pra­cują głównie absolwenci Instytutu Auto­matyki i Elektroniki Przemysłowej Aka­demii Górniczo-Hutniczej.

EMAUS

jest to odpust połączony z lu­dową zabawą na Zwierzyńcu (dawna na­zwa dzielnicy Krakowa, wchodzącej obecnie w skład dzielnicy Krowodrza) w drugi dzień świąt wielkanocnych. Na­zwa odpustu pochodzi od miasteczka Emaus, do którego udał się Chrystus po swoim zmartwychwstaniu. Główna ulica Zwierzyńca — ul. T. Kościuszki — w swej części przy moście na Rudawie za­pełnia się wtedy świątecznym tłumem. Na chodnikach ustawia się mnóstwo kra­mów z zabawkami, świecidełkami, pier­nikami. Bez przerwy słychać huk petard, strzały ze straszaków, piski dziewcząt polewanych wodą. Wśród przedmiotów sprzedawanych na straganach uważny szperacz może znaleźć niejeden przed­miot ściśle związany z zanikającą już kulturą podmiejską. Emaus wiąże się tak­że z wycieczkami na górę bł. Bronisławy i na kopiec Kościuszki.

FAUST JOHANN (1480—1538)

jeden z najsławniejszych magów ówczesnej Europy, wybitny astrolog. Źródła nie­mieckie i angielskie potwierdzają fakt studiowania przez Fausta magii w kra­kowskim uniwersytecie. W tamtych la­tach prawie we wszystkich publicznych szkołach Europy uprawiano magię, a kra­kowska uczelnia zaliczana była do sław­nych w tej materii i przyciągała wielu obcych kabalistów. Dr Johann Faust stał się bohaterem wielu prac literackich i muzycznych (np. Ch. Marlowe’a „Tra­giczne dzieje doktora Fausta”, F. Mulle­ra „Życie Fausta”, T. Manna „Doktor Faustus”, opera Ch. Gounoda „Faust”, legenda dramatyczna H. Berlioza „Potę­pienie Fausta”, symfonia F. Liszta i in.). J. W. Goethe zwiedzając 5—7 września 1790 r. Kraków (mieszkał w Rynku Gł. pod nr 36) interesował się Faustem, zwie­dzał w Collegium Maius izbę zwaną Al­chemią. Pierwsze fragmenty „Fausta” najsłynniejszego dzieła o Fauście — na­pisał Goethe w roku swego pobytu w Krakowie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.