Archive for the ‘województwo częstochowskie’ Category

ŻARKI

Miasto leżące na Wyżynie Krakowsko-Częstochow­skiej, w odległości 37 km na południowy wschód od Częstochowy. Dobre połączenia drogowe z Myszko­wem, Zawierciem, Koziegłowami. Pierwotnie była to osada, znajdująca się na wzgó­rzu sąsiadującym z dzisiejszymi Żarkami. Źródła hi­storyczne już w 1382 r. wymieniają miasto Żarki. Właścicielami byli od XVI w. Myszkowscy, następnie Korycińscy i Męcińscy. W XVII w. [...]

ZŁOTY POTOK

Wieś leżąca na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Wiercicą, 27 km od Częstochowy, 1,5 km od Janowa (siedziby gminy). Wieś posiada duże wa­lory turystyczno-wypoczynkowe. Decyduje o tym przede wszystkim położenie wśród jurajskich wzgórz porośniętych lasami. W okolicy Złotego Potoku znajdują się liczne groty i jaskinie, a także śródleśne stawy. Złoty Potok istniał od XIII w. jako [...]

WOŹNIKI

Miasto w południowej części województwa 32 km od Częstochowy, w pobliżu trasy E-16, na tzw. Garbie Woźnickim, w sąsiedztwie dużego kompleksu lasów lublinieckich. Dogodne połączenia drogowe z Często­chową, Koziegłowami i Lublińcem, Katowicami, Tar­nowskimi Górami. Połączenie kolejowe z Tarnowski­mi Górami i Herbami. W Woźnikach znajduje się po­czątek szlaku turystycznego im. Józefa Lompy prowa­dzącego przez Lubszę, Boronów, [...]

WAŻNE MŁYNY

Miejscowość u ujścia rzeki Pisi do Warty, 28 km od Częstochowy, przy trasie kolejowej Częstochowa — Siemkowice i drogowej łączącej Częstochowę z Sie­radzem, w północnej części województwa. Wieś ma­lowniczo położona wśród sosnowych lasów, o suchym klimacie, posiada wiele walorów zdrowotnych i jest ulubionym miejscem wypoczynku sobotnio-niedziel­nego, lasy obfitują w grzyby i runo leśne. Wybudowany tu [...]

SZCZEKOCINY

Miasto leżące na skraju Wyżyny Krakowsko-Często­chowskiej i Niecki Nidziańskiej, nad rzeką Pilicą, w południowo-wschodniej części województwa, od­ległe od Częstochowy o 54 km. Liczy ponad 4 tys. mieszkańców. Jest siedzibą władz gminnych, pręż­nym ośrodkiem produkcji rolnej, drobnego przemys­łu i rzemiosła. Posiada dobre połączenie drogowe z Częstochową, Jędrzejowem, Włoszczową i Zawier­ciem. Szczekociny są dogodnym punktem wypado­wym na [...]

PRASZKA

Miasto w północno-zachodniej części województwa 60 km od Częstochowy nad rzeką Prosną i Wyderką, przy trasie łączącej Wieluń z Opolem oraz Wieluń ze Śląskiem. Pierwsza wzmianka o Praszce w dokumentach hi­storycznych pochodzi z 1260 roku. Przyjmuje się, że pierwotnie była to osada górnicza, której mieszkańcy w XIV w. trudnili się wydobywaniem rudy żelaza. Prawa miejskie [...]

PORAJ

Miejscowość nad rzeką Wartą, w odległości 25 km na południe od Częstochowy. Posiada dobre połącze­nie drogowe z Częstochową, Myszkowem i Koziegłowami oraz kolejowe, stacja PKP przy trasie Często­chowa — Katowice. Położony wśród sosnowych la­sów, jest miejscowością wypoczynkową dla mieszkań­ców Częstochowy. Jego walory rekreacyjno-turys­tyczne podniósł oddany niedawno zbiornik wodny o powierzchni 530 ha, wokół którego powstaną [...]

PODLESICE

Wieś leżąca w głównym paśmie Wyżyny Krakowsko- -Częstochowskiej, 55 km od Częstochowy między Skałami Podlesickimi i Rzędkowickimi, przy drodze łączącej Żarki z Kroczycami. Odległość od Żarek 9 km, od Kroczyc 2 km. Dogodna komunikacja auto­busowa z Myszkowa i Zawiercia. U podnóża Góry Zborów znajduje się hotel „Ostaniec” wraz z restau­racją oraz polem biwakowym. Góra Zborów [...]

PAJĘCZNO

Liczące prawie 6 tysięcy mieszkańców miasto leży w północnej części województwa w odległości 50 km od Częstochowy, na południowym skraju Niziny Południowo-Mazowieckiej przy trasie Wieluń — Ra­domsko. Pajęczno jest jedną z najstarszych miejscowości wo­jewództwa. Pierwsza wzmianka o wsi, o tej nazwie, pochodzi z 1140 r. Zgodnie z późniejszymi przekaza­mi, w tym też roku, w Pajęcznie [...]

OLSZTYN

Miejscowość na Wyżynie Krakowsko-Częstochow­skiej, leżąca w odległości 12 km na południowy- -wschód od Częstochowy. Siedziba gminy. Stanowi ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców Często­chowy, jest celem licznych wycieczek. Olsztyn ma dogodne połączenie z Częstochową, Myszkowem i Szczekocinami. Osada jest malowniczo położona u stóp Góry Zam­kowej. Od południa zamyka ją kompleks leśny Soko­lich Gór, od wschodu i północy [...]