Archive for Lipiec, 2012

ZIELENIEWSKI

Nazwisko to związane jest z Krakowem od r. 1806, kiedy to przyjęto Antoniego Zieleniewskiego do cechu krakowskich kowali. Pierwszy znaczny zakład Zieleniewskiego powstał w r. 1810 przy ul. Różanej (dziś ul. L. Sol­skiego). W r. 1887 powstaje fabryka przy ul. Krowoderskiej, a w r. 1906 rozpo­czyna rodzina Zieleniewskich budowę wielkich zakładów na Grzegórzkach nad Wisłą. [...]

ZBROJOWNIA WAWELSKA

Sąsiaduje ze Skarbcem Koronnym, posiada ona niezwykle bogatą i cenną kolekcję broni: uzbrojenie ochronne, zachodnioeuropejską broń drzewcową, sieczną, palną, oporzą­dzenie jeździeckie, działa i moździerze spiżowe i żelazne. Ozdobą zbrojowni są chorągwie krzyżackie, zdobyte w r. 1410 w bitwie pod Grunwaldem. Przetrwały one w kopiach do naszych czasów. Jan Długosz znał dobrze sztandary zdobyte na Krzyżakach, [...]

ZAMEK KRÓLEWSKI

Specjalną Uchwałą Krajowej Rady Narodowej w r. 1945 Zamek Królewski wraz z całym Wzgórzem Wawelskim uznany został za czołowy pomnik przeszłości narodowej. Jest to najpopularniejsze muzeum w Pol­sce — siedziba Państwowych Zbiorów Sztuki. Rocznie zwiedza zamek ok. 2 min osób, ma on 71 sal o powierzchni ponad 7 tys. m kw. Wartość zgromadzonych tu zabytków [...]

ZABYTKI

Kraków posiada ok. 3.500 obiektów architektury zabytkowej, praw­nie uznanych i wpisanych do rejestru zabytków, w tym 1000 o najwyższych walorach artystycznych. Ruchomych dóbr kultury (poza muzeami), a więc w do­mach prywatnych, w kościołach, klaszto­rach — jest ok. 500 tys. Do najcenniej­szych zabytków architektury i budow­nictwa pod względem wartości artystycz­nej, historycznej i naukowej zalicza się: 1)  [...]

WYSPIAŃSKI STANISŁAW

Dramatopisarz, poeta, malarz. Urodził się w Krakowie przy ul. Krupni­czej 26 i w tym mieście spędził całe ży­cie. Ojciec Franciszek był rzeźbiarzem i miał pracownię u stóp Wawelu, przy ul. Kanoniczej róg Podzamcza, w Domu Długosza. Tu Stanisław Wyspiański spę­dził dzieciństwo, przesiąkł tradycjami wolnościowymi pod wpływem matki Ma­rii z Rogowskich i ciotki Joanny Stankiewiczowej, w [...]

WITRAŻE

te barwne kompozycje okienne znane już były w starożytności. Sztuka ta rozpowszechniła się w średnio­wieczu, potem podupadła i w okresie se­cesji nastąpiła jej kolejna odnowa. Kra­ków w XIV w. był wielkim ośrodkiem tej sztuki. Tu działali tacy mistrzowie jak (znani nam, niestety, tylko z imion): Andrzej, Jakub, Jerzy, Mikołaj, Piotr, Stanisław, Tomasz. Zdaniem znawcy sta­rego [...]

WIEŻA RATUSZOWA

Stoi w Rynku Głównym i należy do najbardziej zna­nych motywów architektonicznych Kra­kowa. Wraz z ratuszem powstała ona prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w. zbudowana w stylu gotyckim na fundamentach wcześniej już tu po­stawionego budynku. Ratusz na skutek zniszczeń został rozebrany w pierwszej połowie XIX w. Została sama wieża 70-metrowej wysokości z 55 centymetra­mi odchylenia [...]

WIECZORY WAWELSKIE

Na Wawe­lu organizowane są różne imprezy arty­styczne. Do najpiękniejszych z nich nale­żą słynne w całym kraju Wieczory Wa­welskie. Organizatorami Wieczorów są: Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Krakowska Filharmonia i Polskie Wy­dawnictwo Muzyczne. Raz w miesiącu w renesansowej Sali Senatorskiej lub w klasycystycznej sali kolumnowej zwanej Merliniego, odbywają się koncerty połą­czone z żywym słowem. Występują tu [...]

WEEKEND

Położenie Krakowa jest tak korzystne, że spędzenie weekendu w atrakcyjnej okolicy podmiejskiej, nie sprawia żadnego kłopotu. Można pojechać do Ojcowskiego Parku Narodowego (patrz: Ojców), nad jezioro Rożnowskie, do Rabki, Muszyny, do Zakopanego. W odległości raptem 30 km leży Zarabie — dzielnica Myślenic położona za Rabą. Ta -okolica szczególnie przyciąga mieszkań­ców Krakowa, którzy budują tu sobie [...]

WAWEL

W środku Krakowa wznosi się skaliste wapienne wzgórze, a na nim zespół monumentalnych, najsławniejszych w Polsce budowli. To stara siedziba kró­lów Polski — Wawel. Na Wzgórzu Wa­welskim znajdują się: zamek królewski, katedra z grobami królów polskich, basz­ty i mury. Wawel zamieszkały był od bardzo dawna. Najstarsze ślady człowieka na tym wzgórzu pochodzą sprzed 50 ty­sięcy [...]