WSTĘP

Atrakcyjność turystyczna, podobnie jak piękno, jest kate­gorię względną, subiektywną. Choćby nie wiem jak zachwa­lać np. urok górskich wędrówek komuś, kto zasmakował w krajobrazie mazurskich jezior, rezultaty będą zapewne po­łowiczne lub zgoła żadne. Podobnie beznadziejne byłoby po­zyskiwanie taternika dla uroków żeglarstwa. Mimo to usprawiedliwione jest twierdzenie, że województwo bielskie należy do turystycznie wyjątkowo atrakcyjnych. Dowo­dzi tego nie tylko liczba 9-10 min osób, które odwiedzają ten region rocznie, bo to może być prostym rezultatem chęci wyr­wania się z zatłoczonych aglomeracji miejskich, skutkiem od­działywania mody, nawet snobizmu. Za znacznie ważniejsze uznać trzeba urozmaiconą rzeźbę, obfitość lasów, bogactwo flory i fauny, czystość wielu rzek i potoków, piękno oraz ory­ginalność ludowej kultury. Jest swego rodzaju fenomenem sku­pienie na obszarze tego jednego z najmniejszych – wyjąwszy miejskie – województw Polski krajobrazów tak zróżnicowanych, jak: góry, podgórze i płaskowyż; lasów pamiętających czasy pierwszych Piastów i powstałych dzięki zapobiegliwości współ­czesnych pokoleń, parków; okolic piaszczystych, skąpych w wil­goć i obfitych w rybne stawy.

Województwo bielskie mieści się w ścisłej czołówce najbar­dziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych regionów kraju. A jednak turysta, który odwiedza ten zakątek Polski, nie od­nosi takiego wrażenia. Najlepszy to dowód, że cywilizacyjny rozwój odbywa się tu we względnej harmonii z przyrodą, usi­łuje respektować jej oczywiste prawa.

Vademecum, które oddajemy do rąk Czytelników, ma cele czysto użytkowe; nie jest jego ambicją malowanie piękna zie­mi, o której traktuje. Trudno je również uznać za klasyczny przewodnik, od którego różni się tym m. in., że opis nie zos­tał podporządkowany trasom turystycznym, czy wycieczkowym. Zadaniem tego wydawnictwa jest głównie dostarczenie zwie­dzającym województwo podstawowych wiadomości krajoznaw­czych o regionie, ze szczególnym wyeksponowaniem informacji najbardziej przydatnych turyście indywidualnemu. Gorąco za­chęcamy jednak do korzystania z fachowej porady licznych w tym regionie i doświadczonych przewodników, jak również do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z ciekawymi ludź­mi Podbeskidzia, z entuzjastami jego historii, znawcami różnych aspektów jego życia. Będziecie ich spotykać na turystycznych szlakach. Liczcie na ich wiedzę, życzliwość i gościnność. Dzię­ki nim drobne fakty i suche zdania, które zawarto w tej publi­kacji, nabiorą życia, rzucone jakby mimochodem nazwiska skonfrontujecie z krążącymi o nich podaniami, dzieje i współ­czesny dorobek regionu poznacie poprzez jego twórców.

Jeśli w nawiązaniu pierwszych kontaktów Vademecum okaże się w jakiś sposób przydatne – najważniejsze jego zadanie zostanie osiągnięte.